Om Statoil pensjon

Statoil ASA har siden 1974 hatt en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte, og i 1990 ble Statoils Pensjonskasse opprettet. Statoils Pensjonskasse har senere skiftet navn og heter i dag Statoil Pensjon.

Alle ansatte i medlemsbedriftene som fyller kravene til medlemskap, har rett og plikt til å være medlem i Statoil Pensjon. 

Pensjonsordningen er en suppleringsordning til folketrygden. Den omfatter alders- og uførepensjon til medlemmene, og ektefelle- og barnepensjon til etterlatte ved medlemmets død. Ektefellepensjon kan gis til ektefelle og/eller samboer. 

Pensjonsordningen bygger på Lov om foretakspensjon og forsikringsvirksomhetsloven. 

Statoil Pensjon er organisert som en stiftelse og egen juridiske enhet. Styret består av representanter fra konsernet og representanter som velges av og blant medlemmene. I tillegg er det et eksternt styremedlem, ihht Lov om foretakspensjon. 

De bedrifter som har sin pensjonsordning i Statoil Pensjon er: 

  • Statoil ASA – i Norge
  • Statoil Kapitalforvaltning ASA 

Medlemmer kan finne mer informasjon om pensjons- og forsikringsordningene på: 

  • Pensjonsportalen
  • Entry

For tilgang til Pensjonsportalen logger du deg på www.storebrand.no. Innlogging skjer med Bank ID og fødselsnummer

Som medlem kan du også kontakte Statoil Pensjon via Services@Statoil hvis du har spørsmål knyttet til informasjon som ligger på Entry eller på hjemmesiden.