Fripolise i Statoil

Dersom du har en fripolise i Statoil Pensjon har du rett på pensjon fra fripolisen dersom du fyller vilkårene for øvrig.

Har du tidligere vært ansatt i Statoil ASA og vært medlem i Statoil Pensjon og sluttet etter 01.07.2013 kan du ha en fripolise i Statoil Pensjon.

Tidligere ansatte som sluttet i Statoil ASA før 30.06.2013 har fripolisen i Nordea Liv AS, da Statoil Pensjon i perioden før 01.07.13 hadde avtale med Nordea Liv om overføring og utstedelse av fripolise.

Oversikt over hvor du har fripoliser kan du finne på www.norskpensjon.no.

En fripolise viser de oppsparte pensjonsrettighetene dine. For å ha rett til en fripolise må du ha vært medlem i minst ett år og den akkumulerte pensjonskapitalen (pre­miereserven) må overstige 50 prosent av G.

Er opptjent premiereserve under dette minstenivået, har du imidlertid rett til at premiereserven og en forholdsmessig andel av tilleggsavsetninger blir overført til annen foretakspensjonsordning eller individuell pensjonsavtale (IPA). Statoil Pensjon har avtale med Storebrand Livselskap om utstedelse av IPA.